MŚP

Cechy, które musi posiadać przedsiębiorstwo, aby zostało zaliczone do kategorii Małych i Średnich Przedsiębiorstw określono w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 


Unijna definicja MŚP została przeniesiona również do polskiego prawa gospodarczego (Ustawa o swobodzie obrotu gospodarczego). Zgodnie z nią:


Mikro przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz,
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub 
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Małe przedsiębiorstwo, to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub 
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro:

 

Średnie przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 • zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub 
 • sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje również podział przedsiębiorstw wg struktury udziałów. Wyróżnia się przedsiębiorstwa:

 • niezależne – nie uważa się za MŚP przedsiębiorcy, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:
  • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
  • prawa do 25% i więcej udziału w zysku,
  • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub walnym zgromadzeniu spółdzielni.
 • partnerskie – w którym udziały innego przedsiębiorstwa nie przekraczają 50%
 • związane – w którym ponad 50% udziałów lub równoważnej kontroli posiada inne przedsiębiorstwo.

 

Sprawdź, jaki jest status Twojego przedsiębiorstwa:

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego