POMOC DE MINIMIS

Jedną z form wsparcia przedsiębiorców jest tzw. pomoc de minimis. Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między Państwami Członkowskimi.


Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis jaką może otrzymać – warto zawsze dowiedzieć się od organu udzielającego pomocy, czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis i sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. 


W Polsce kwota dopuszczalnej pomocy de minimis wynosi równowartość 200 000,00 Euro w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o jej udzielenie.Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 


Informacje na temat pomocy de minimis można znaleźć tutaj: 

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego