Zadanie realizowane przez Fundację Inteligentna Małopolska dotyczy jednego z Projektów Pilotażowych Inicjatywy Awangarda, a mianowicie „Wydajna i zrównoważona produkcja” (Effective and Sustainable Manufacturing - ESM) oraz rozwijanych w jego ramach Działań Demonstracyjnych. 

 

Projekt Pilotażowy „Wydajna i zrównoważona produkcja” (PP ESM) odnosi się do rozwoju europejskiej sieci pilotażowych zakładów produkcyjnych z uwzględnieniem wysokiej wydajności produkcji i zrównoważonego rozwoju. PP ESM ma na celu utrzymanie konkurencyjności europejskiego sektora produkcyjnego, umożliwiając eksploatację w Europie innowacyjnych efektywnych technologii, metod, procesów i norm w produkcji, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia i zużycia energii oraz ułatwiając inteligentne wykorzystanie zasobów.
 


Celem Projektu realizowanego przez Fundację Inteligentna Małopolska jest włączenie przedsiębiorstw i klastrów z Małopolski we współpracę w ramach jednego lub więcej Działań Demonstracyjnych.


 

Ambicją Działań Demonstracyjnych wdrażanych na ramach PP ESM jest uwzględnienie wielu technologii wspomagających w ujęciu systemowym, przy udostępnieniu nowej infrastrukturę, która dotychczas nie istniała ze względu na jej złożoność i wysoki poziom innowacyjności zastosowań przemysłowych. Działania Demonstracyjne w ramach PP ESM są otwarte dla firm, stanowiąc pole dla współpracy międzysektorowej i międzyregionalnej, ułatwiając dostęp do najnowocześniejszych i najnowszych technologii procesowych dla wszystkich europejskich środowisk produkcyjnych.

 

Poniżej przedstawiono informacje nt. Działań Demonstracyjnych realizowanych w ramach PP ESM. 

 

1 - DE- AND REMANUFACTURING

Odtworzenie i regeneracja – gospodarka o obiegu zamkniętym.

 • Cel: zintegrowanie multidyscyplinarnego zestawu zaawansowanych i innowacyjnych technologii wspomagających oraz innowacji cyfrowych w dziedzinie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (TRL 7-8).

 • Działanie obejmuje wykorzystanie regionalnych inteligentnych specjalizacji w synergiczny sposób, celem zaoferowanie usług europejskim użytkownikom końcowym, głównie firmom produkcyjnym, w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem ich produktów. 

 • Regiony wiodące: Lombardy 

 • Regiony uczestniczące: Scotland, Saxony , Tampere ,  Flanders, Basque Country, Norte, Emilia Romagna, Wallonia

 • Regiony zainteresowane włączeniem się w Działanie: Auvergne RA, East Netherlands, Slovenia, Navarra, Friuli Venezia Giulia

2 - DIGITAL TRANSFORMATION Cyfrowa Transformacja

 • Cel: Rozwój technologii „Przemysłu 4.0” stosowanych dla środowiska produkcyjnego mające wpływ na wysoce wydajne i skoncentrowane na człowieku fabryki cyfrowe /wirtualne

 • Regiony wiodące: Lombardy, South Netherlands, Tampere

 • Regiony uczestniczące: Auvergne-Rhône-Alpes, Baden-Württemberg, Basque Country, Catalonia, East Netherlands/Gelderland, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Navarra, Norte, South Netherlands, Slovenia, Tampere, Saxony, Flanders, Upper Austria, Lower Saxony, Scotland, Wallonia

 • Regiony zainteresowane włączeniem się w Działanie: Pays de la Loire, Wales, East and North Finland  Saxony-Anhalt, Galicia, Malopolska

3 - ENERGY-FLEXIBLE AND RESOURCE-EFFICIENT FACTORY OPERATIONS

Efektywna energetycznie i oszczędzająca zasoby naturalne produkcja przemysłowa

 • Cel: Działania operacyjne w różnych sektorach w odniesieniu do efektywności wykorzystania zasobów (zbieranie i przechowywanie danych dotyczących zużycia energii i procesów, oparte na symulacjach energooszczędne sterowanie produkcją) oraz elastyczne wykorzystanie energii (w tym np. integracja odnawialnych źródeł energii i inteligentnych sieci).
  Utworzenie międzyregionalnej platformy cyfrowej, która może ułatwić firmom dostęp do innowacyjnych narzędzi oceny zrównoważonego rozwoju.

 • Regiony wiodące: Norte 

 • Regiony uczestniczące: Saxony, Navarra, Slovenia, Baden Wurttemberg, Lombardy, Pays de la Loire

4 - POLYMER – BASED FUNCTIONAL PRODUCTS  

Nowoczesne materiały polimerowe

 • Cel: Stworzenie nowoczesnych materiałów polimerowych i szerokie zastosowanie ich w przemyśle

 • Regiony wiodące: Catalonia, Auv.Rhone Alpes

 • Regiony uczestniczące: Lombardy, Navarra, Slovenia, East Netherlands

 • Regiony zainteresowane włączeniem się w Działanie: Pays de la Loire, Baden Wurttemberg, Norte

 

W ramach każdego Działania Demonstracyjnego powstają regionalne lub między regionalne projekty zwane „Use Case”. Projekty te precyzują konkretne wyzwania technologiczne w ramach poszczególnych Działań Demonstracyjnych. 

 

Przykładowe use case dla poszczególnych działań demonstracyjnych: 

 

DE- AND REMANUFACTURING  

Odtworzenie i regeneracja – gospodarka o obiegu zamkniętym
1 - Composite Recovery from Wind Energy System; Odzysk kompozytów z systemu energetyki wiatrowej

 • Basque Countries,

 • Saxony, 

 • Lombardy, 

 • Tampere,

 • Scotland
   

2 - Heavy machinery components remanufacturing,

Regeneracja części z maszyn ciężkich

 • Tampere, 

 • Basque Countries,

 • Lombardy, 

 • Saxony, 

 • Emilia Romagna
   

3 - Automotive parts remanufacturing,  

Regeneracja części z rynku motoryzacyjnego

 • Scotland,

 • Lombardy, 

 • Saxony, 

 • Norte
   

4 -.High-value TLC systems and Electronics Recovery,  

Wysokowartościowe systemy TLC i odzyskiwanie elektroniki 

 • Lombardy, 

 • Tampere
   

5 - Metal components reprocessing,

Regeneracja elementów metalowych

 • Saxony, 

 • Tampere, 

 • Lombardy, 

 • Wallonia
   

6 - Remanufacturing of e-motors,

Regeneracja silników elektrycznych

 • Saxony, 

 • Lombardy
   

7 - Plastics recycling and re-use in electornics,  

Recykling i ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych w elektronice

 • Flanders, 

 • Lombardy, 

 • Wallonia
   

8 - Automotive Li-Ion batteries disassembly, remanufacturing and re-assembly for second use,

Demontaż, regeneracja i ponowny montaż akumulatorów litowo-jonowych samochodowych  

 • Lombardy,

 • Saxony, 

 • Basque Countries
   

9 - Photovoltaic panels de-manufacturing,

odtwarzanie paneli fotowoltaicznych

 • Flanders, 

 • Lombardy
   

10 - Machining equipment retrofit and upgrade,  

Modernizacja sprzętu do obróbki skrawaniem

 • Emilia Romagna, 

 • Lombardy
   

11 - Manufacturing of metal-sponge catalysts from aluminium waste material for chemical catalysts,

Recycling zużytych katalizatorów

 • Emilia-Romagna, 

 • Lombardy
   

12 - Recovery of both metallic and non-metallic parts of slags,incinerator bottom ash,leaded glass-closing the material loop.  

Odzysk zarówno metalowych jak i niemetalicznych części żużli, popiołu paleniskowego, szkła ołowiowego (obieg zamknięty)

 • Wallonia, 

 • Lombardy, 

 • Basque Countries
   

POLYMER – BASED FUNCTIONAL PRODUCTS  Nowoczesne materiały polimerowe
1 - Smart Plantronic Components,  Inteligentne komponenty Plantronic

 •  Auvergne Rhone Alpes, 

 • Catalonia
   

2 - Nano-Functionalised Polymer Products,  Nano-funkcjonalne produkty polimerowe

 • Catalonia
   

3 - Sustainable coatingsand Surface treatments on Polymersfor demanding applications,

Zrównoważone powłoki i obróbka powierzchni na polimerach do wymagających zastosowań 

 • Lombardy, 

 • Navarra
   

4 - PolymericBio-based solutions, Rozwiązania oparte na biotworzywach    

 • Auvergne RhoneAlpes, 

 • Navarra
   

5. - Advanced  Lightweight Polymer Composites (PotentialTopic),  

Zaawansowane lekkie kompozyty polimerowe (potencjalny temat)

 • East Netherlands
   

ENERGY-FLEXIBLE AND RESOURCE-EFFICIENT FACTORY OPERATIONS Efektywna energetycznie i oszczędzająca zasoby naturalne produkcja przemysłowa

 

1 - Energy-aware scheduling for improved factory operation,  

Planowanie uwzględniające zużycie energii w celu usprawnienia pracy fabryki

 • Saxony, 

 • Norte, 

 • Lombardy, 

 • Navarra, 

 • Baden Wurttemberg, 

 • Pays de la Loire
   

2 - Energy and environmentally-efficient steel making and advanced manufacturing plants,

Energooszczędna i ekologiczna produkcja stali oraz zaawansowane zakłady produkcyjne

 • Lombardy, 

 • Navarra, 

 • Saxony,

 • Norte
   

3 -  Eco-efficient thermal industrial processes,

Ekoefektywne termiczne procesy przemysłowe,

 • Norte, 

 • Saxony, 

 • Navarra, 

 • Baden Wurttemberg, 

 • Lombardy
   

4 - Smart Energy in industrial applications,  Smart Energy w zastosowaniach przemysłowych

 • Baden-Württemberg, 

 • Saxony, 

 • Pays de la Loire, 

 • Navarra


DIGITAL TRANSFORMATION 
Cyfrowa Transformacja

 

Product Engineering and Lifecycle Management,  Inżynieria produktu i Zarządzanie cyklem życia produktu

 

 • 36 partnerów w tym z 13 regionów stowarzyszonych w Avangardzie, Factory efficient and sustainable Manufacturing, Wydajna  fabryka i zrównoważona produkcja

 • 36 partnerów w tym z 13 regionów stowarzyszonych w Avangardzie, Quality control and predictive maintenance,  Kontrola jakości i konserwacja predykcyjna

 • 36 partnerów w tym z 13 regionów stowarzyszonych w Avangardzie, Robotics and Human Interaction,  Robotyka i interakcje międzyludzkie

 • 36 partnerów w tym z 13 regionów stowarzyszonych w Avangardzie,

Zadzwoń do nas:

+48 606884519 

 

E-mail:

fablab@fablabmalopolska.pl

PROJEKT PILOTAŻOWY ESM I DZIAŁANIA DEMONSTRACYJNE

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego